OSAKA – Elektro paletari

– ELEKTRO PALETAR LPT22AC

– ELEKTRO PALETAR OSAKA LPT20

– ELEKTRO PALETAR OSAKA LPT15/AC